Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които “Дивиана-Д” EООД, с ЕИК 205736499, със седалище гр. Стара Загора, ул.”Стамо Пулев” №37, наричан накратко на места по-долу „ТЪРГОВЕЦА“, предоставя услуги на потребителите си посредством Интернет магазина My Flame с електронен адрес :https://myflamee.com/. Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта на My Flame cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. На 09.01.2016г започва да работи електронната платформа за онлайн решаване на потребителски  спорове (платформа за ОРС) – нейният адрес е http://ec.europa.eu/consumers/odr.

2. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на https://myflamee.com, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на My Flame не представляват правно обвързваща оферта. Те са по-скоро  онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

4. След кликане на бутона „Купи“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „количка“. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

5. “Дивиана-Д” EООД  си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Търговеца уведомява Потребителя за изчерпването й. Уведомяването се извършва  чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове по ЗДДС.

II. ДОСТАВКА

7. Потребителят носи изцяло риска от повреждане или загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, “Дивиана-Д” EООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя. “Дивиана-Д” EООД  не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на “Дивиана-Д” EООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от “Дивиана-Д” EООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.                          При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, “Дивиана-Д” EООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока (и това може да се установи чрез обикновения й преглед), клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

IV. ЦЕНИ

9. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране до всяка точка на страната. Транспортът е по ценоразпис на куриерската фирма.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

10. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки в Интернет магазина на My Flame.

11. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

12. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола. Също и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява “Дивиана-Д” EООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

13. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата: https://myflamee.com.

14. Всеки потребител, независимо дали е клиент на  “Дивиана-Д” EООД  се задължава при ползване на услугите:

• Да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

• Да не накърнява доброто име на другиго. Да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред. Да не призовава към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

• Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни, относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

• Да спазва българското законодателство. Да спазва приложимите чужди закони, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от My Flame услуги ;

• Да уведомява незабавно “Дивиана-Д” EООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

• Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица –  софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

• Да не извършва злоумишлени действия;

• Да обезщети “Дивиана-Д” EООД   и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез https://myflamee.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етикeта;

14а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес. Да плати цената на стоката. Да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна. Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

15. “Дивиана-Д” EООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

16. “Дивиана-Д” EООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на https://myflamee.com

17. “Дивиана-Д” EООД  има право по всяко време, по нейна преценка, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия,  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. “Дивиана-Д” EООД  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез страницата на My Flame.

17а. “Дивиана-Д” EООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока. Да достави в срок заявената за покупка стока. Да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

18. “Дивиана-Д” EООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения, като загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.                                                                                                                                                                      Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на “Дивиана-Д” EООД  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Търговеца.                            Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

19. “Дивиана-Д” EООД  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители, независимо дали са регистрирани.

20. Информацията по предходния член може да бъде използвана от “Дивиана-Д” EООД  , освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@myflamee.com.                                                                                              “Дивиана-Д” EООД събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Дружеството  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателство.

21. “Дивиана-Д” EООД  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди. Включително случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на “Дивиана-Д” EООД.

22. “Дивиана-Д” EООД има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя. Те позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му. Това са Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

23. “Дивиана-Д” EООД гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. “Дивиана-Д” EООД защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, “Дивиана-Д” EООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

23а. “Дивиана-Д” EООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица. Държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента. Ако информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация, Дружеството е длъжно да предостави информацията по силата на закона.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

24. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от “Дивиана-Д” EООД. Основание за промените могат да бъдат  промени в характеристиките на предоставяните услуги и в настоящите Общи условия или промени в законодателството. “Дивиана-Д” EООД се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия. Задължава се на видно място в Интернет страницата си  да публикува съобщение за тези  изменения. Да даде достатъчен срок на Потребителя да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то “Дивиана-Д” EООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

25. Под “Потребител/Клиент ”се разбира всеки, който е заредил на своя компютър Интернет страницата на: https://myflamee.com

26. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от потребителя.

27. Интернет магазин My Flame с електронен адрес https://myflamee.com е собственост на “Дивиана-Д” EООД.

28. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на “Дивиана-Д” EООД, съобразно българското законодателство.